Färes Verksamheter

Färe Montessoriskola

Färe Montessoriskola är en liten F-9 skola med drygt 140 elever som ligger i en
härlig herrgårdsliknande miljö i Sibbhult, nära skog och omgivande vacker natur. I
skolan arbetar personalen både strukturmässigt och organisatoriskt aktivt med
inkludering som en central del i sitt förhållningssätt. Det märks bland annat genom
att elever från grundskolan och grundsärskolan i största möjligaste mån läser och
undervisas i samma grupper. Montessoripedagogiken, vilken bygger på tron att
kreativitet och nyfikenhet leder till elevens individuella lärande, har varit ett
vägledande pedagogiskt perspektiv som skolan arbetat utifrån sedan skolan
startades 1996. Eleverna är fördelade på sju hemklassrum och har en hög
personaltäthet.

Färes Förskolor

Vi driver två förskolor, Färe Montessoriförskola i Knislinge samt Montessoriförskolan Villa Ro i Broby. Båda förskolorna är centralt belägna i sina respektive orter. Förskolorna är små med ca 30 barn fördelat på två avdelningar vilket bidrar till den familjära andan där alla känner alla.
Personaltätheten är hög.
Vi arbetar i enighet med Maria Montessoris pedagogik och förskolans läroplan
Lpfö 18.
Vi erbjuder:
-Liten barngrupp i en lugn miljö.
-Liten personalgrupp med få antal kontakter för barnen att knyta an till – detta
skapar en trygg och familjär anda.
-Pedagogisk utbildad personal med många års erfarenhet.
-En miljö anpassad efter ditt barns behov och storlek.
-Stimulerande och vackert montessorimaterial som väcker barnens nyfikenhet
och upptäckarglädje.

Växthuset – ekonomisk förening

Skolföreningen Växthuset ekonomisk förening är ett personalkooperativ och består av medlemmar av den anställda personalen.
Föreningens mål är att utveckla metoder, arbetssätt och arbetsformer som tillvaratar varje individs intresse och förmåga.

Målet är att skapa en god lärandemiljö för alla förskolebarn och elever.
Vi är en liten verksamhet där sammanhållning och att lära känna varandra är en styrka.

Vi grundar vårt arbete på varje människas rätt till okränkbarhet och rätt att få vara
den person man är.
- Man ska känna trygghet som elev/barn, förälder och anställd på Färe.
- All verksamhet utgår från de nationella styrdokumenten, elevernas/barnens behov
samt ett demokratiskt synsätt.
- Allt vi gör ska gagna barnens och elevernas lärande och utveckling. - Verka för god
kommunikation mellan hemmet och verksamheterna.

Sibbhuĺts Ungdomsgård

Sibbhults ungdomsgård är en mötesplats för barn och ungdomar upp till
och med 19 år. Verksamheten drivs av Skolföreningen Växthuset som har
personal som jobbar utifrån ungdomars intressen. Vi har fokus på musik,
dans och teater men givetvis så utgår vi från ungdomarnas viljor vilket gör
att verksamheten konstant är i förändring.

Instagram

Rulla till toppen