Växthusets Ekonomiska förening

Skolföreningen Växthuset ekonomisk förening är ett personalkooperativ som drivs av en
styrelse som är huvudman för skolan. Styrelsen väljs varje år vid en föreningsstämma.
Skolföreningen Växthuset ek. för. driver Färe Montessoriskola, Färe Montessoriförskola
Knislinge, Färe Montessoriförskola Broby (Villaro) och Sibbhults Ungdomsgård.
Föreningens mål är att utveckla metoder, arbetssätt och arbetsformer som tillvaratar varje
individs intresse och förmåga. De olika skolformerna möts på lika villkor i ett inkluderande
arbetssätt. Målet är att skapa en god lärandemiljö för alla förskolebarn och elever.
Verksamheterna skall drivas utifrån gällande styrdokument, Färes värdegrund,
montessoripedagogiken samt styrelsens mål.
Vi är en liten verksamhet där sammanhållning och att lära känna varandra är en styrka.
Den röda tråden av sammanhållning startar redan i förskolan och vi knyter oss samman
genom en tydlig plan för övergångar och samverkan mellan verksamheterna. Både inom
skolan och mellan förskolorna.

Rulla till toppen